Hieronder eerst algemene vragen en antwoorden. Onderaan in deze rubriek vindt u 'Vragen over de brief kapopbrengst, die ik heb ontvangen.'

Wat is een teak participatie?

Dat is het recht op de netto-opbrengst die wordt behaald met de (eind)kap van teakbomen op plantages in de staat Mato Grosso in Brazilië die zijn aangelegd - en die worden onderhouden - door de Braziliaanse bosbouwonderneming Floresteca SA. Voor een meer gedetailleerde definitie en beschrijving verwijzen wij u graag naar de overeenkomst die u heeft gesloten met de partij die de teak participaties aan u heeft verkocht (ATF of GWI). Een overzicht van de boerderijen vindt u achter het tabblad ‘Boerderijen’ op deze website.

Hoe kan ik nagaan op welke boerderij mijn participatie betrekking heeft?

De naam van de boerderij is vermeld in uw overeenkomst. In de tabel die u vindt achter het tabblad: ‘Boerderijen’, kunt u nagaan welke afkorting voor uw boerderij wordt gebruikt. Bij twijfel kunt u ons uiteraard mailen, dan kijken wij het voor u na.

Welke partijen zijn er betrokken bij de teak participaties?

De teak participaties zijn oorspronkelijk uitgegeven door Amazon Teak Foundation (ATF) en GoodWood Investments BV (GWI). De participanten hebben een overeenkomst met een van deze partijen.

GWI was tot haar faillissement beheerder van de teak participaties.

Na het faillissement van GWI heeft ATF de rol van beheerder overgenomen. ATF heeft haar activiteiten in 2017 gestaakt omdat zij onvoldoende financiële middelen heeft om deze te bekostigen.

Stichting Bewaarder Tectona (SBT) is vanaf aanvang bij uw investering betrokken en heeft de rol van bewaarder van de juridische eigendom van de teakbomen en zij betaalt de opbrengsten, na ontvangst van Floresteca SA, door aan de participanten.

Floresteca SA is de Braziliaanse bosbouwonderneming die de teakplantages heeft aangelegd en onderhoudt. Op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft SBT de algemene communicatie met de participanten overgenomen van ATF. 

Waarom wordt er geen nieuwe beheerder benoemd?

SBT is geen beheerder en kan die rol ook niet vervullen. Er zijn geen middelen om een nieuwe beheerder te benoemen. 

Kan ik met SBT communiceren?

SBT heeft in de loop van het jaar 2017 op verzoek van de AFM de algemene communicatie met participanten overgenomen van ATF. Indien participanten vragen stellen over het management van de teakplantages door het plantagebedrijf  Floresteca SA, dan zal SBT deze vragen voorleggen aan Floresteca. Algemene informatie over Floresteca en rapportages over planning, uitvoering en kapopbrengsten vindt u op de website www.floresteca.nl.

Veel gestelde vragen en de antwoorden daarop zal SBT steeds zo snel als mogelijk plaatsen op haar website.

Wie houdt er toezicht op de activiteiten van Floresteca in Brazilië?

Floresteca heeft besloten om een onafhankelijke organisatie toezicht te laten uitoefenen op de oogstvolumes. Deze organisatie is Assessoria Florestal (A&F). Dit is een gecertificeerde Braziliaanse organisatie, die elk kwartaal een rapport zal opstellen over de opbrengsten in m3 van de teakplantages. Deze onafhankelijke controle geeft meer inzicht in wat daadwerkelijk is geoogst en wordt door Floresteca op haar website ter beschikking gesteld. Voor meer informatie zie: www.floresteca.nl.

Floresteca maakt per 1 januari 2017 ieder kwartaal een verslag van de stand van zaken op de plantages (boerderijen) in Brazilië. Het eerste rapport is inmiddels gepubliceerd op de website van Floresteca www.floresteca.nl.

Wat is de rol van de Autoriteit Financiële Markten?

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de financiële markten. SBT staat onder toezicht van de AFM.

Wanneer ontvang ik de eindafrekening van de boerderij waarop mijn participatie betrekking heeft?

Nadat door Floresteca SA de eindkap van een boerderij heeft afgerond wordt de opbrengst van de tussen- en eindkap aan SBT bekendgemaakt door middel van een rapport, dat door een accountantskantoor is gecontroleerd. Deze accountantsrapporten vindt u op de website www.floresteca.nl achter ‘Rapportages’.

Aansluitend maakt SBT via haar website (en/of met een aparte Nieuwsbrief) aan de participanten bekend dat een berekening zal worden gemaakt. Daarna neemt SBT met de betreffende participanten contact op om de voor een eventuele uitkering benodigde gegevens op te vragen en te verifiëren. Verificatie is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de uitkering aan de juiste persoon of personen plaatsvindt. 

Hoe staat het met de kapopbrengsten van de andere boerderijen?

Deze vraag wordt vaak aan SBT gesteld. De taken van SBT zijn echter beperkt tot het in stand houden van de juridische eigendom van de teakbomen, het bijhouden van het register met participaties, de uitbetaling van kapopbrengsten (na ontvangst daarvan) en het geven van algemene informatie over de kapopbrengsten.

Uw vragen over  het plantagebedrijf Floresteca S.A. in Brazilië kunnen wij niet beantwoorden. Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de website van Floresteca: www.floresteca.nl waar onder het tabblad ‘Rapportages’ informatie is te vinden over de plantages.

Welke kosten gaat SBT inhouden op de kapopbrengsten?

SBT houdt kosten in die samenhangen met haar dienstverlening, zoals kosten voor de accountant, huur, website, nieuwsbrieven, bestuurders. SBT maakt deze kosten inzichtelijk in onder meer haar jaarrekening.

Wat is de procedure met betrekking tot de overdracht van een participatie?

Na ontvangst door SBT van het verzoek van een participant om overdracht van zijn/haar participatie en alle daarmee verband houdende vereiste documentatie, zal SBT de met de overdracht van die participatie verband houdende (administratie-) kosten ten bedrage van EURO 75 (excl. BTW) middels een faktuur in rekening brengen bij de overdragende partij. De overdracht zal in de perceeladministratie van SBT worden verwerkt zodra deze faktuur is voldaan.

De volgende documentatie dient te worden aangeleverd:

Document waaruit de overdracht blijkt (verkoopovereenkomst, overdrachtsformulier, bewijs van schenking etc), geldig ondertekend door de overdragende partij en de ontvangende partij. Indien meerdere personen gerechtigd zijn tot een participatie, dienen alle gerechtigden het document te ondertekenen. Indien 1 der partijen een niet-natuurlijke persoon betreft, dan dient de handtekeningsbevoegdheid te worden aangetoond middels een uittreksel uit de Kamer van Koophandel.

Van alle ondertekenaars dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden bijgevoegd.

Documenten kunnen per brief en per email worden aangeleverd (uitsluitend in PDF-formaat).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen over de brief kapopbrengst, die ik heb ontvangen.

Kan ik volstaan met het versturen van ingescande documenten?

Dit is mogelijk en heeft ook onze voorkeur. Alle ontvangen formulieren worden door ons elektronisch bewaard.

Krijg ik een ontvangstbevestiging als SBT mijn formulieren heeft ontvangen?

Stuur uw formulieren bij voorkeur per e-mail naar ons toe. U krijgt een ontvangstbevestiging. Wij informeren u in de ontvangsbevestiging over de vervolgstappen. 

Waar vind ik het rapport waar in de brief naar wordt verwezen?

Dit rapport vindt u op de website van Floresteca onder ‘Rapportages’.

Wat betekent de inhouding ‘Reeds voldaan (pre-paid)’?

Deze bedragen zijn in het verleden via SBT uitbetaald. De berekening in deze brief kan afwijken van het feitelijk destijds door u ontvangen bedrag. Dat bedrag is destijds bepaald per perceel. Omdat de einduitkering niet per perceel is vastgesteld maar als gemiddelde opbrengst per boerderij, hebben wij dan ook een gemiddelde uitkering als reeds voldaan in mindering gebracht.

Wanneer ontvang ik mijn geld?

De uitbetaling vindt plaats binnen ongeveer twee tot drie maanden na ontvangst van de door u getekende brief met bijlagen. Op dit moment, echter, kunnen geen gelden worden opgevraagd. Zie hiervoor de rubriek 'Nieuws' op deze website.

Wat gebeurt er als ik de formulieren niet (tijdig) retourneer?

Op grond van de overeenkomst blijven de gelden nog vijf jaar voor u beschikbaar bij Floresteca SA. Wij vragen uw uitkering pas op als wij een getekende brief met de juiste bijlagen hebben ontvangen. Wij adviseren u als SBT om zo snel mogelijk de uitkering bij ons op te vragen.

Waarom is de uitkering (veel) minder dan ik heb verwacht?

SBT is een bewaarder. De taken van SBT zijn beperkt tot het in stand houden van de juridische eigendom van  de teakbomen, het  bijhouden van het register met participaties, de uitbetaling van kapopbrengsten (na ontvangst daarvan) en het geven van algemene informatie over  de kapopbrengsten. 

Uw vragen over  het plantagebedrijf Floresteca S.A. in Brazilië kunnen wij niet beantwoorden. Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de website van Floresteca: www.floresteca.nl waar onder het tabblad ‘Rapportages’ informatie is te vinden over de plantages. 

Deel deze pagina