Deel deze pagina

8 april 2024

SBT heeft ook dit jaar aan de Amerikaanse onderneming James W. Sewall Company (Sewall) opdracht gegeven een onafhankelijke waardebepaling te maken. Haar rapportage vindt u achter het tabblad Boerderijen op deze website.

14 september 2023

SBT heeft ook dit jaar aan de Amerikaanse onderneming James W. Sewall Company (Sewall) opdracht gegeven een onafhankelijke waardebepaling te maken. Haar rapportage vindt u achter het tabblad Boerderijen op deze website.

24 oktober 2022

SBT heeft ook dit jaar aan de Amerikaanse onderneming James W. Sewall Company (Sewall) opdracht gegeven een onafhankelijke waardebepaling te maken. Haar rapportage vindt u achter het tabblad Boerderijen op deze website.

8 april 2022

Vorderingen VTP in Brazilië afgewezen

Op 24 mei 2021 heeft de rechtbank van Mato Grosso (rechter Botelho) de vorderingen van VTP tegen Floresteca SA (FSA) afgewezen. VTP heeft van dit vonnis een zogenaamde 'verduidelijking' gevraagd. Een andere rechter van de rechtbank (rechter Mendes) heeft vervolgens het vonnis van de rechtbank (rechter Botelho) ter zijde geschoven en geoordeeld dat de procedure voor de rechtbank door kon gaan en heeft een verbod op eindkappen toegewezen. Wij berichten u over dit verbod op eindkappen in onze Nieuwbrief van 25 november 2021.

FSA heeft vervolgens hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van rechter Mendes. Het Gerechtshof van Mato Grosso heeft op 25 maart 2022 unaniem de beslissing van rechter Mendes vernietigd en het vonnis van de rechtbank van Mato Grosso van 24 mei 2021 (rechter Botelho) bevestigd. Daarmee zijn voor nu de vorderingen van VTP tegen FSA afgewezen en is volgens FSA ook het verbod op het doen van eindkappen komen te vervallen.

29 oktober 2021

Opvragen gelden bij Floresteca SA in Brazilië (FSA) voor onbepaalde tijd opgeschort

Op 17 februari 2020 heeft SBT onder meer het volgende op haar website gemeld:

“De opbrengsten over kapjaar 2018 kunnen, volgens FSA, op basis van de cashflow prognose in het Management Plan 2020-2024, eerst in 2022 worden uitgekeerd. FSA heeft SBT om deze reden verzocht om het opvragen van kapopbrengsten op te schorten.”

Uit de laatste door FSA aan SBT ter beschikking gestelde cashflow prognose blijkt echter dat de prognose van FSA waar zij haar verwachting op baseerde, niet is gerealiseerd en als gevolg daarvan kan SBT het opvragen van kapopbrengsten niet hervatten in 2022.

Het bestuur van SBT heeft besloten dat SBT niet langer zal melden wanneer FSA, op basis van haar cash flow prognose, verwacht dat het opvragen van kapopbrengsten kan worden hervat. SBT zal hierover pas een mededeling doen op het moment dat FSA daadwerkelijk voldoende liquiditeiten voor uitkering beschikbaar heeft. Op dit moment is niet te zeggen wanneer dat is.

8 september 2021

SBT heeft ook dit jaar aan de Amerikaanse onderneming  James W. Sewall Company (Sewall) opdracht gegeven een onafhankelijke waardebepaling te maken. Haar rapportage vindt u achter het tabblad Boerderijen op deze website.

Volgens Sewall is de gemiddelde waarde per hectare op 30 juni 2021 USD 3.093. In 2021 was deze waarde volgens Sewall USD 4.004. De totale waarde van de hectares taxeert Sewall per 30 juni 2021 op USD 40.900.000. Per 30 juni 2020 was dat USD 58.400.00. Het totale aantal hectares daalde in 2021 ten opzichte van 2020 met 9% vanwege eindkappen.

Sewall is gespecialiseerd in het verlenen van diensten die betrekking hebben op bosbouw activiteiten Voor meer informatie over Sewall zie:  www.sewall.com.

3 februari 2021

Achter het tabblad 'Boerderijen' vindt u onder meer informatie over de fiscale waarde van de boerderijen per 1 januari 2020 ten behoeve van de belastingaangifte 2020.

30 november 2020

Eindkap boerderijen.

Ook in het jaar 2019 heeft de eindkap plaatsgevonden van enkele boerderijen. Het door de accountant van Floresteca SA goedgekeurde eindkaprapport kunt u raadplegen op de website van Floresteca met deze link: HarvestReport2019

Uit dit rapport blijkt dat het resultaat van deze eindkap voor de boerderij Buriti 1994 negatief en daarmee nihil is. Voor de boerderijen Bocaina 1998, Sao Judas Tadeu 1998, Araras 1999, Bocaina 1999 en Cassange 1999 is een positief resultaat geboekt.

Een overzicht van de boerderijen, het jaar waarin de eindkap heeft plaatsgevonden en een samenvatting van het door Floresteca gepubliceerde resultaat daarvan vindt u op onze website met deze link: OverzichtBoerderijen

 Zoals wij eerder hebben bericht is het opvragen van kapopbrengsten opgeschort tot 2022.

27 oktober 2020

SBT heeft ook dit jaar aan de Amerikaanse onderneming James W. Sewall Company (Sewall) opdracht gegeven een onafhankelijke waardebepaling te maken. Deze rapportage vindt u achter het tabblad Boerderijen op deze website. Sewall is gespecialiseerd in het verlenen van diensten die betrekking hebben op bosbouw activiteiten.

Voor meer informatie zie:     www.sewall.com.

24 maart 2020

Acties Vereniging Teak Participanten in Brazilië.

De Vereniging Teak Participanten (“VTP”) is van plan om een juridische procedure te starten tegen Floresteca S.A. (“FSA”) in Brazilië. In het kader van die procedure heeft VTP beslag gelegd – of proberen te leggen – op onder andere de teakbomen die door FSA worden onderhouden en gekapt, de kapopbrengsten en de bankrekeningen en financiële tegoeden van FSA.

SBT vreest dat deze acties, onder meer gezien de beperkte liquiditeiten van FSA, een ernstige bedreiging vormen voor het voortbestaan van FSA en kunnen leiden tot haar faillissement.

Als FSA failliet gaat, is er een aanzienlijke kans dat u als participanten de aanspraak op uw kapopbrengsten kwijtraakt en er een enorme schade ontstaat.

SBT kan zich niet voorstellen dat dit de bedoeling van de VTP is. De advocaat van SBT heeft de VTP daarom bij brief van 24 maart 2020 op deze risico’s gewezen en de VTP dringend verzocht om, in het belang van alle participanten, geen acties te ondernemen die het voortbestaan van FSA en daarmee uw kapopbrengsten in gevaar kunnen brengen.

7 maart 2020

Achter het tabblad 'Boerderijen' vindt u onder meer informatie over de fiscale waarde van de boerderijen per 1 januari 2019.

17 februari 2020

Opvragen kapopbrengsten opgeschort tot 2022 

Floresteca S.A. (FSA) heeft aan SBT medegedeeld dat, nadat de boerderijen Kumbaru, Silas, Pimental en Cocal (1998) zijn gekapt met een positief resultaat voor de beleggers, de kosten van het onderhouden en kappen van de overige plantages tot op heden hoger zijn geweest dan de opbrengsten. De kapopbrengsten zijn volgens FSA relatief laag als gevolg van (1) de geringe volumegroei (2) de geringe diameteromvang vanwege de lage groei en (3) de zwakke teakhoutprijzen op de wereldmarkt.

SBT heeft tot nu toe een bedrag van in totaal 9,3 miljoen uitgekeerd aan participanten, die hun kapopbrengst hebben opgevraagd voor de bovengenoemde boerderijen. FSA verwacht dat zij alle opvragingen, die SBT tussen 1 februari 2019 en 1 oktober 2019 heeft ontvangen, bij gelijkblijvende marktomstandigheden en het verder doorvoeren van kostenbesparingen, gefaseerd gedurende 2020 kan uitbetalen. De participanten die dit betreft, hebben hierover bericht ontvangen van SBT.

De opbrengsten over kapjaar 2018 kunnen, volgens FSA, op basis van de cashflow prognose in het Management Plan 2020-2024 eerst in 2022 worden uitgekeerd. FSA heeft SBT om deze reden verzocht om het opvragen van kapopbrengsten op te schorten.

Het Management Plan 2020-2024 van FSA is beschikbaar op de website www.floresteca.nl en geeft een prognose voor de lange termijn liquiditeitsontwikkeling van FSA.

SBT blijft in overleg met FSA zoeken naar mogelijkheden om het opvragen en uitkeren van kapopbrengsten te versnellen.

8 november 2019

Per 24 augustus 2018 is de heer Gijsbert van der Woude benoemd als toezichthouder en adviseur bij de Braziliaanse bosbouwonderneming Floresteca SA.  Hierbij het verslag van zijn bevindingen naar aanleiding van zijn bezoek aan Floresteca SA dit jaar.

Bevindingen toezichthouder juni 2019

10 oktober 2019

SBT heeft op verzoek van Floresteca SA (FSA) per 12 februari 2019 het opvragen van kapopbrengsten opgeschort tot het begin van het vierde kwartaal van 2019. Het verzoek van FSA vond onder meer haar grond in de surseance van betaling van Floresteca BV en de daaruit volgende beperking van de liquide middelen van FSA.

Floresteca BV heeft bij haar verzoek om surseance van betaling een akkoord aangeboden aan haar crediteuren (obligatiehouders). Bij een stemming van de crediteuren ten overstaan van de rechtbank heeft ruim 96 % van de erkende en toegelaten crediteuren voor het akkoord gestemd. Het akkoord is vervolgens gehomologeerd (algemeen verbindend verklaard) door de rechtbank Amsterdam bij beslissing van 28 augustus 2019.

Bureau Fraude Recht en Geldzaken (BFRG) heeft namens 22 van de 839 crediteuren hoger beroep aangetekend tegen deze beslissing van de rechtbank. De beslissing van de rechtbank is daarmee nog niet onherroepelijk en de surseance is als gevolg nog niet beëindigd.  Het hoger beroep wordt op 5 november 2019 behandeld door het gerechtshof Amsterdam. Indien het gerechtshof de beslissing van de rechtbank in stand laat, wordt de surseance van betaling beëindigd en kan SBT het opvragen van de kapopbrengsten hervatten.

1 maart 2019

Planning uitkering kapopbrengsten

Floresteca SA (FSA) heeft aan SBT de liquiditeitsprognoses voor 2019 en 2020 verschaft. Deze planning is ook opgenomen in het managementplan 2019 van Floresteca S.A. (FSA) dat begin 2019 is gepubliceerd op de website van Floresteca BV (FBV) (www.floresteca.nl/rapportages).

Dit betreft de prognoses van de cashflow van de bosbouwonderneming FSA, zoals opgesteld eind 2018. De gerealiseerde positie Opening Cash is USD 753.381. FBV heeft aangegeven dat dit exclusief de overhead kosten van FBV en uitkeringen aan SBT is.  Na een reservering van USD 1,5 miljoen voor overheadkosten van FBV voor het jaar 2019 (USD 0,5 miljoen in 2020), resteert een werkkapitaal voor FSA van USD 1 miljoen, hetgeen volgens FSA een solide minimumgrens is. Met ingang van het vierde kwartaal van 2019 neemt volgens FSA haar geprognosticeerde betalingsruimte weer aanzienlijk toe.

De huidige liquiditeitspositie van FSA wordt medebepaald door het feit zij reeds voor USD 9 miljoen aan kapopbrengsten heeft uitbetaald via SBT en, zo stelt FSA, voor USD 40 miljoen eigen middelen heeft besteed aan het onderhoud van de plantages.

Gezien de tijdelijk beperkte liquiditeiten heeft FSA op 12 februari 2019 SBT verzocht het opvragen van kapopbrengsten aan te houden tot het begin van het vierde kwartaal van 2019 (oktober 2019). FSA heeft SBT verder laten weten dat de geprognosticeerde liquiditeit op lange termijn aangeeft dat alle kapopbrengsten gewoon aan beleggers uitgekeerd zullen worden en dat aan de lange termijn liquiditeit van FSA niet hoeft te worden getwijfeld.

13 februari 2019

Per 24 augustus 2018 is de heer Gijsbert van der Woude benoemd als toezichthouder en adviseur bij de Braziliaanse bosbouwonderneming Floresteca SA.  Op 4 februari 2019 heeft Van der Woude zijn eerste bevindingen gedeeld met SBT en de stichtingen die de belangen behartigen van de obligatiehouders van Floresteca BV, dat zijn SOF en SOFN. Een verslag daarvan vindt u hieronder.

Bevindingen toezichthouder

 5 januari 2019

De afgelopen week vonden uitbetalingen plaats aan particuliere participanten. Wij ontvingen de uitkering van Floresteca SA in dollars. Wij hebben deze omgerekend en in euro's uitbetaald. De gehanteerde koers voor deze uitbetalingsronde is $1 = €0,8724. 

10 december 2018

De afgelopen weken vonden uitbetalingen plaats aan particuliere participanten. Wij ontvingen de uitkering van Floresteca SA in dollars. Wij hebben deze omgerekend en in euro's uitbetaald. De gehanteerde koers voor deze uitbetalingsronde is $1 = €0,8695.

6 november 2018

De afgelopen week vonden uitbetalingen plaats aan particuliere participanten. Wij ontvingen de uitkering van Floresteca SA in dollars. Wij hebben deze omgerekend en in euro's uitbetaald. De gehanteerde koers voor deze uitbetalingsronde is $1 = €0,8729. Voorbeeld: uitkeringsbedrag $1.000,--. U ontvangt €872,90. Een volgende uitbetalingsronde is in voorbereiding en betreft de eerste uitbetalingen van kapopbrengsten voor de boerderijen Pimental en Cocal98. 

1 september 2018

Benoeming Gijsbert van der Woude

Per 24 augustus 2018 is de heer Gijsbert van der Woude benoemd als onafhankelijk toezichthouder en adviseur bij de Braziliaanse bouwbouwonderneming Floresteca S.A. Deze positie heeft een formele basis in de statuten van Floresteca S.A. De benoeming is op initiatief van SATT en de stichtingen die de belangen behartigen van de obligatiehouders van Floresteca BV, dat zijn SOF en SOFN.

De heer Van der Woude heeft tropische bosbouw gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen en is sinds 1991 in diverse functies betrokken bij het management van plantages en de verkoop van tropisch hardhout. De heer Van der Woude heeft al eerder onderzoek gedaan bij Floresteca SA

De heer Van der Woude zal onder meer het bosbouwmanagement van Floresteca SA en de verkoop van het hout monitoren en daarover rapporteren aan SATT, SOF en SOFN.

1 september 2018

De afgelopen week vonden uitbetalingen plaats aan particuliere participanten. Wij ontvingen de uitkering van Floresteca SA in dollars. Wij hebben deze omgerekend en in euro's uitbetaald. De gehanteerde koers voor deze uitbetalingsronde is $1 = €0,8594. Voorbeeld: uitkeringsbedrag $1.000,--. U ontvangt €859,40.

20 juni 2018

Tot 2016 werd in opdracht van Amazon Teak Foundation (ATF) jaarlijks een onafhankelijke waardebepaling gemaakt van de plantages waar uw participaties betrekking op hebben door  Pöyry Consultoria Gestão e Negocios Ltda (Pöyry).

SATT heeft nu aan de Amerikaanse onderneming James W. Sewall Company (Sewall) opdracht gegeven jaarlijks een onafhankelijke waardebepaling te maken. Sewall is gespecialiseerd in het verlenen van diensten die betrekking hebben op bosbouw activiteiten. Voor meer informatie zie: www.sewall.com.

Sewall verwacht haar eerste waardebepaling in het najaar van 2018 af te ronden. SATT zal dit melden aan de participanten en de waardebepaling op haar website plaatsen.

8 juni 2018

De afgelopen week vonden uitbetalingen plaats aan particuliere participanten. Wij ontvingen de uitkering van Floresteca SA in dollars. Wij hebben deze omgerekend en in euro's uitbetaald. De gehanteerde koers voor deze uitbetalingsronde is $1 = €0,84631. Voorbeeld: uitkeringsbedrag $1.000,--. U ontvangt €846,31. Zo spoedig mogelijk volgt een volgende uitbetalingsronde.

19 april 2018

De afgelopen weken vonden uitbetalingen plaats aan particuliere participanten. Wij ontvingen de uitkering van Floresteca SA in dollars. Wij hebben deze omgerekend en in euro's uitbetaald. De gehanteerde koers voor deze uitbetalingsronde is $1 = €0,812354. Voorbeeld: uitkeringsbedrag $1.000,--. U ontvangt €812,35. Zo spoedig mogelijk volgt een volgende uitbetalingsronde.

Vonnis kort geding 14 februari 2018

Dit document kunt u downloaden en hoort bij het nieuwsitem van 15 februari 2018 (hieronder)

15 februari 2018

Op 31 januari 2018 vond een kort geding plaats voor de rechtbank Amsterdam.  De Vereniging Teak Participanten (VTP) had dit kort geding aangespannen tegen SBT. Op 14 februari 2018 heeft de rechtbank Amsterdam een duidelijke uitspraak gedaan. De rechter heeft alle vorderingen van VTP afgewezen. De belangrijkste overwegingen van de rechter worden hieronder weergegeven. Het volledige vonnis staat op de website van SBT.

Samenvatting vonnis voorzieningenrechter van 14 februari 2018.

  • Door het faillissement van Goodwood en de ontbinding van ATF is een uitzonderlijke situatie ontstaan, waarin de zeilen naar de wind moeten worden gezet. In juridische termen is er sprake van onvoorziene omstandigheden.
  • De beleggers kunnen, gezien de uitzonderlijke situatie die is ontstaan, in redelijkheid niet blijven vasthouden aan het standpunt dat de kosten van SBT al zijn betaald bij de aankoop van de participatie. De beleggers zullen dan ook de redelijke kosten van SBT alsnog moeten dragen. Dit betreft de 4% inhouding van SBT. Bij die inhouding zal SBT uiteraard behoorlijk inzicht moeten geven in haar inkomsten en uitgaven. Het is niet aannemelijk geworden dat SBT in dit opzicht tekortschiet.
  • SBT verbindt aan de uitbetaling van de kapopbrengsten terecht de voorwaarde dat de ontvanger haar finale kwijting verleent en akkoord gaat met haar berekening. SATT is akkoord met het aanpassen van de tekst van de finale kwijting zodat duidelijk wordt dat de finale kwijting alleen voor SBT geldt en deze niet geldt voor haar achterliggers.
  • SBT kan niet worden verplicht om een beheerder aan te stellen op grond van artikel 4 sub k van de Beleggingsvoorwaarden 1.0 van 31 mei 2006 van Goodwood. Dat artikel ziet niet op de uitzonderlijke situatie waarin achtereenvolgens twee beheerders zijn omgevallen (Goodwood en ATF).
  • SBT heeft een zekere vrijheid om maatregelen te nemen om te voorzien in het beheer van de teakplantages. SBT is in vergaand overleg met institutionele beleggers en de obligatiehouders van Floresteca B.V. over de aanstelling van een Nederlandse bestuurder bij Floresteca S.A. Deze constructie verdient volgens de rechter een eerlijke kans.
  • Zoals gezegd is het begrijpelijk dat veel beleggers boos zijn. Ze schieten er echter niets mee op om die boosheid te richten op SBT en haar bestuurders. Het intimideren en bedreigen van die bestuurders door enkele leden van VTP is niet alleen ongepast maar ook contraproductief.

18 januari 2018

Wij hebben opnieuw gelden opgevraagd bij Floresteca SA  en ontvangen. Op 17 januari 2018 hebben uitbetalingen plaatsgevonden aan participanten. Wij hebben deze omgerekend en in euro's uitbetaald. De gehanteerde koers voor deze uitbetalingsronde is $1 = €0,812354. Voorbeeld: uitkeringsbedrag $1.000,--. U ontvangt €812,35. Zo spoedig mogelijk volgt een volgende uitbetalingsronde.

20 december 2017

Op dit moment heeft bijna de helft van de participanten in Silas en Kumbaru (K8) ingestemd met de door SBT in haar uitkeringsbrief vermelde uitkering. De eerste uitbetalingen vinden deze week plaats. SBT geeft daarbij voorrang aan de participanten die de formulieren per e-mail hebben ingestuurd. 

Wij ontvingen de uitkering van Floresteca S.A. in dollars. Wij hebben deze omgerekend en in euro’s uitbetaald. De gehanteerde koers voor deze uitbetalingsronde is $1 =  €0,84693 euro. Voorbeeld: uitkeringsbedrag $1.000,--. U ontvangt €846,93.

De volgende uitbetalingsronde voor Silas en Kumbaru (K8) is in januari 2018.

13 november 2017

Vanaf 25 oktober 2017 heeft SBT ruim 1.000 brieven verzonden naar participanten die één of meer participaties betreffende de boerderijen Silas en Kumbaru (K8) in hun bezit hebben. De meeste participanten konden wij via hun e-mailadres bereiken. Waar dit niet mogelijk bleek is de brief (alsnog) per gewone post verzonden.

Wij ontvingen inmiddels ruim 300 formulieren getekend retour, waarvan de meeste via e-mail. Zie bij Veel gestelde vragen welke vragen ons hebben bereikt naar aanleiding van deze mailing.

14 oktober 2017

Dit bericht is bedoeld voor eigenaren van participaties van de boerderijen Silas en Kumbaru (K8)

Op 31 augustus 2017 heeft SBT de eigenaren van participaties van de boerderijen Silas en Kumbaru (K8) per e-mail geïnformeerd over het achterwege blijven van een afzonderlijke verificatie van uw gegevens. Deze verificatie wordt gecombineerd in de te verzenden informatiebrief over de netto opbrengst van uw participaties.

Ook deze mail heeft geleid tot wijzigingsverzoeken, die wij inmiddels hebben verwerkt.

Wij zullen de informatiebrief over de netto opbrengst van uw participaties  in de loop van de komende weken versturen. Als wij beschikken over uw e-mailadres, dan zullen wij dit per e-mail doen. De informatiebrief bevat tevens een instructie die het u mogelijk maakt via e-mail te reageren en akkoord te gaan met de voor u opgestelde berekening. Na ontvangst van uw akkoord zullen wij de gelden opvragen bij Floresteca SA in Brazilië.

Bent u in het bezit van participaties Silas of Kumbaru (K8), maar heeft u onze e-mail van 31 augustus 2017 niet ontvangen? Wij verzoeken ons in dat geval te berichten op ons e-mailadres contact@stichtingtectona.nl.

29 mei 2017

Tectona Forestry B.V.

Op 29 mei 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom opgelegd aan Tectona Forestry B.V. (Tectona). De last onder dwangsom is volgens de AFM opgelegd omdat Tectona essentiële informatie niet aan beleggers heeft verstrekt.Tectona Forestry B.V. behoort tot dezelfde groep van ondernemingen als de N.V. Hollandse Bosbouwmaatschappij (HBM) en heeft uitdrukkelijk niets van doen met Stichting Bewaarder Tectona (SBT).

Link naar website AFM: link

20 juni 2017

Acties VTP

In haar nieuwsbrief van 15 juni 2017 roept de Vereniging Teakparticipanten (VTP) haar leden op tot “grootschalige acties”. VTP meldt in haar nieuwsbrief dat SATT “niet meer met VTP wenst te praten”. SBT meent dat hier een nuancering op zijn plaats is.

SBT streeft naar een constructieve en transparante samenwerking met (belangverenigingen van) participanten voor wie SBT opbrengstrechten bewaart. SBT heeft echter geconstateerd dat het bestuur van VTP niet een constructieve samenwerking lijkt te zoeken en handelingen verricht dan wel haar leden aanspoort om handelingen te verrichten die, in de opvatting van SBT, van een bedenkelijk niveau zijn en in voorkomende gevallen onrechtmatig zijn en zelfs binnen de werking van het strafrecht kunnen vallen. Ondanks herhaalde verzoeken van SBT is VTP niet bereid afstand te doen van deze handelingen. SBT heeft gezien vorenstaande, en tot haar grote spijt, vooralsnog het overleg met VTP opgeschort.