PRIVACY STATEMENT STICHTING BEWAARDER TECTONA

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie in werking getreden. Stichting Bewaarder Tectona (“SBT”) verwerkt bepaalde van uw persoonlijke gegevens. SATT is altijd zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens en zal dat onder de AVG blijven doen. 

De verwerking van uw persoonsgegevens door SBT is noodzakelijk voor de uitvoering van uw participatieovereenkomst (inclusief het zenden van nieuwsbrieven). Uw persoonsgegevens worden door SBT niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dit doel.

Uw persoonsgegevens worden door SBT in beginsel niet met andere partijen gedeeld, uitgezonderd:

  • Voor zover SBT daartoe op grond van wet - of regelgeving of een niet voor beroep vatbare rechterlijke uitspraak verplicht is;
  • Met partijen en dienstverleners die nodig zijn om uw participatieovereenkomst uit te voeren, zoals advocaten, fiscalisten en accountants.

Derden aan wie SBT uw persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. SBT is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt, maakt SBT met deze derde afspraken ter bescherming van uw privacy.  

SBT bewaart uw gegevens gedurende de volgende periode: na de datum waarop SBT u heeft medegedeeld dat een specifiek omschreven netto kapopbrengst voor u ter beschikking staat, heeft u op grond van uw overeenkomst nog vijf jaar om uitkering van deze netto kapopbrengst te verzoeken. Uw persoonsgegevens zullen 12 maanden nadat deze termijn van 5 jaar is verlopen door SBT bewaard blijven en worden daarna verwijderd. Indien u meerdere participaties heeft, zal deze termijn gaan lopen na afloop van uw laatste participatie.

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en hiervan een kopie te vragen, SATT te verzoeken bepaalde persoonsgegevens te rectificeren, te wissen of te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot SBT. Haar adres is Bussummergrindweg 1H, 1406 NZ Bussum. U kunt SBT ook bereiken op het volgende e-mailadres: contact@stichtingtectona.nl.

U kunt desgewenst contact opnemen met de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag.

SBT behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.

Deel deze pagina